Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birim Hakkında

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne bağlı olarak 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle faaliyetine başlamıştır.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversitenin örgün ve akademik eğitim programları dışında olmak üzere; kişilerin, toplumun ulusal ve uluslararası düzeyde kamu veya özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duydukları alanlarda, gerektiği durumlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kurs, sertifika programı, seminer ve konferanslar düzenlemek, bunlara katılıp başarılı olanlara belge ve sertifika vermek.
b) Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör için soru hazırlama ve sınav hizmetleri sunmak.
c) Ulusal ve uluslararası geçerliliği ve akreditasyonu olan sınav organizasyonlarını gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.
ç) Sürekli eğitimle bütünleşik olarak yapılabilecek bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri düzenlemek.
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi vermek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak.
e) İlgili mevzuat hükümlerine göre ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik ve benzeri konularda bireylere, kamu özel sektör kurum ve kuruluşlarına hizmet içi eğitimler vermek.
f) Yüz yüze, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kursiyer ve eğiticinin eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan karşılıklı etkileşimine dayalı olarak veya karma yöntemler ile kurs, eğitim ve sertifika programları düzenlemek.
g) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

TR