Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Görev Tanımları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer

Merkez Müdürün görevleri
GT-198-mtusem-muduru

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği yapmak.
d) Merkez bünyesinde yapılacak her türlü etkinliğin organizasyonunu yapmak ve koordinasyonunu sağlamak üzere ilgili öğretim elemanları arasından koordinatörler görevlendirmek.
e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
f) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları
GT-199-mtusem-mudur-yardimcilari

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bünyesinde yapılacak eğitim, kurs, sertifika programları ve benzeri faaliyetlerde görevlendirilecek Üniversite birimleri ve öğretim elemanları ile eğitmen, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit etmek ve ilgili üst kurullara sunmak.
b) Eğitim, kurs, sertifika programları ile bu programların sonunda katılımcılara verilecek katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek ve onaylanan koşulları sağlayanların belgelerinin düzenlenmesine karar vermek.
c) Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını belirlemek.

TR